Koncese, oprávnění a další informace o společnosti

O SPOLEČNOSTI

Historie a HSE politika společnosti OPV

OPV - Ochrana podzemních vod, s.r.o.

Pracovníci naší společnosti se zabývají hydrogeologií v oblasti ochrany životního prostředí a především ochranou podzemních vod více než 30 let, samostatně působí firma na českém trhu od roku 1991. Společnost má dále podíl na mnoha mezinárodních projektech v rámci Evropy, Afrického kontinentu a od roku 2018 i Blízkého východu. Naším cílem je ochrana a zhodnocení zásob podzemních vod i v zahraničí a celosvětově tak přispět k trvale udržitelnému stavu a obnově těchto zdrojů, v kvalitě a kvantitě, jež je zajistí pro budoucí generace.

Podílíme se na řešení ropných havárií produktovodů, úniků pohoných hmot na civilních a vojenských letištích, sanacích velkoskladů PHM a rekonstrukcích sítí čerpacích stanic v České republice. Máme bohaté zkušenosti s prováděním průzkumu a sanacemi znečištění nejrůznějšími typy polutantů od ropných látek, přech chlorované uhlovodíky, organická rozpouštědla až po polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy, těžké a toxické apod. Realizujeme čištění kontaminovaného horninového prostředí a podzemních vod v bývalých vojenských prostorech Sovětské armády (např. lokalita Milovice). Firma zabezpečuje havarijní službu pro letiště Praha, Magistrát hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace - závod Káraný.

Je samozřejmostí že firma má ke všem nabízeným činnostem veškerá potřebná opatření, oprávnění a vlastní také patentovou ochranu na vybrané způsoby sanace polutantů.

V týmu pracovníků OPV jsou odborně zdatní a zkušení geologové a chemici - analytici. Díky tomu jsme schopni řešit problematiku ekologických zátěží komplexně a navrhnout i realizovat optimální řešení jak z odborného, tak i ekonomického hlediska.

Systém OPV Management je certifikován pro systém managementu kvality podle ISO 9001, environmentální management podle ISO 14001 a implementující ISO 45001 jako požadavky mezinárodní normy pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&S). Společnost se aktivně podílí s profesními autoritami na vývoji mezinárodních norem a předpisů.