Portfolio služeb společnosti OPV

SLUŽBY

EXPERTNÍ SLUŽBY, AUTORSKÝ A ODBORNÝ DOZOR

EKOLOGICKÉ AUDITY: Cílem ekologického auditu je obvykle zjistit soulad činnosti firmy či podniku s požadavky obecně závazných předpisů, normativů a metodik na úseku ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Auditem se vyhodnotí jak podnik plní požadavky těchto předpisů, zda jeho činností v minulosti vznikly či v současnosti vznikají ekologické zátěže, stanoví se náklady na nápravná opatření a ekonomická náročnost jejich realizace.

ANALÝZY RIZIKA: Účelem analýzy rizika je stanovit míru závažnosti znečištění přírodního prostředí, která byla obvykle zjištěna průzkumem či auditem, a dále vyhodnotit rizika, plynoucí z existence znečištění pro zdraví člověka, ekosystémy apod. SUPERVIZNÍ ČINNOST: Autorský a odborný dozor zahrnuje komplex prací, jejichž účelem je zajistit pro investory odborný dohled nad prováděním sanačních a průzkumných prací z cílem dodržení optimálních metodických postupů, kvality a rozsahu projektovaných prací ze strany dodavatelů a efektivity vynakládaných finančních prostředků. Zpracování oponentních posudků nabízíme v rámci schvalování výsledků sanačních, průzkumných či jiných geologických prací ze strany investorů či správních orgánů a v rámci schvalování projektů těchto prací. Archivní rešerše zpracováváme pro hodnocení daného území či lokality za účelem prognózování jeho využitelnosti např. z hlediska jímání podzemní vody, rizikovosti existence ekologických zátěží, možnosti výstavby , územního plánování apod. POSUDKY EIA: Slouží k vyhodnocení vlivů různých investičních záměrů na jednotlivé složky životního prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. Jsme schopni zpracovat jak kompletní elaboráty pro zjišťovací řízení či veřejné projednání, tak specializované profesní části.


GEOLOGICKÝ, HYDROGEOLOGICKÝ A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM: Provádíme obvykle dle požadavků a potřeb zákazníka pro nejrůznější účely při respektování požadavků zákona č. 62/1988 Sb. v platném znění (geologický zákon) a vyhlášek k jeho provedení. K nejdůležitějším cílům průzkumu patří: indikace a stanovení rozsahu a míry znečištění pozemků, identifikace starých ekologických zátěží, stanovení míry a rozsahu znečištění stavebních konstrukcí,

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM: Identifikace zdroje znečištění podzemních a povrchových vod, vyhledání a stanovení kvality a vydatnosti zdrojů podzemní vody, ověření kvality a vydatnosti zdrojů podzemní i povrchové vody,hydrogeologické posouzení pro hloubkové vrty pro tepelná čerpadla, s hodnocením případných rizik pro jímací objekty podzemních vod v okolí, včetně doporučení kontrolních monitoringů vodních zdrojů v okolí či návrhu opatření na eliminaci rizik vůči nim, realizace hydrogeologických dozorů pro rozsáhlejší vrtná pole hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla, včetně provádění kontrolních monitoringů vodních zdrojů v okolí. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM: provádíme inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy pro pozemní stavby s využitím kombinací terénních průzkumných prací (zejména jádrové vrty, bagrované výkopy, sondy dynamickou penetrací, makroskopická dokumentace s měřením konzistencí kapesním penetrometrem), laboratorních prací (např. klasifikační rozbory zemin, stanovení agresivity vod na betonové konstrukce), vsakovacích testů v sondách (polní stanovení vsakovací kapacity horninového prostředí), s vyhodnocením zprávou zahrnující grafické znázornění základových poměrů (inženýrskogeologické profily územím s členěním na geotechnické vrstvy s jejich geomechanickými charakteristikami), s únosností základových půd, s doporučením variantních návrhů založení staveb, s doporučením variant vsakování srážkových vod, dále provádíme i průzkumy sesuvných území s vyhodnocením rizik pro stavby v jejich dosahu, průzkumy pro malé vodní nádrže pro zadržování vody k krajině.


SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ, ZEMIN A PODZEMNÍCH VOD

SANACE KONTAMINOVANÝCH LOKALIT: Vždy nabízíme realizaci komplexního řešení sanačních prací, tj. vymezení problému a jeho analýzu na základě důkladného průzkumu lokality, specifikace rizik spojených s existencí znečištění, technicko - ekonomické zhodnocení a návrh optimálních sanačních metod, zpracování a projednání projektu sanačního zásahu a jeho komplexní realizaci. Na základě důkladné analýzy problému a místních podmínek volíme vždy optimální sanační postupy, a to jak tradiční a dlouhodobě osvědčené metody, tak metody vycházející z nejnovějších poznatků v oboru. Dokážeme rychle a kvalitně vyhodnotit rozsah a míru znečištění, což nám umožňuje sestavit aktuální mapy kontaminace a prognózovat její časový vývoj na základě matematických modelů s využitím nejmodernějšího softwaru. Pro dekontaminaci znečištěného prostředí navrhujeme a projektujeme využití moderních technologických zařízení s nízkou energetickou náročností a minimálními výstupy škodlivin do prostředí a šetrných metod nakládání a likvidace odpadů. Provozujeme dekontaminační plochu pro finální likvidaci odpadů s ropným znečištěním. Samozřejmostí je náležitá analytická kontrola sanačních postupů a prokázání dosažení cílových koncentračních limitů daných kontaminantů. K tomu disponujeme moderními terénními analyzátory a vlastní laboratoří, což nám umožňuje optimální řízení a koordinaci sanačních prací a jejich rychlé provádění při zachování požadované kvality a časového harmonogramu. Každý sanační zásah probíhá podle předem schváleného projektu a je vždy náležitě vyhodnocen závěrečnou zprávou v souladu s požadavky obecně závazných předpisů. Práce realizujeme komplexně od projektu, zajištění technických vrtných a vzorkovacích prací přes terénní plynometrická měření a stanovení organických i anorganických látek špičkovými přístroji přímo na lokalitě i v laboratoři až po vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy.


TERÉNÍ MĚŘENÍ A LABORATORNÍ ANALÝZY

Firma je vybavena zařízeními a přístroji, umožňujícími získat data v reálném čase přímo v terénu. To významně urychluje řízení a koordinaci prací při provádění sanačních prací a zvyšuje spolehlivost a reprezentativnost získaných dat. K vybavení naší vzorkovací skupiny patří celá ŘADA SPECIÁLNÍCH VZORKOVAČŮ a zařízení pro odběr vzorků různých látek a medií. Jsme tak schopni reprezentativně odebrat vzorky prakticky všech typů polutantů vázaných na různé matrice, ať už se jedná o vodu, zeminu, půdní vzduch, sedimenty vodních toků, odpady či stavební konstrukce. Ruční i strojní vrtné soupravy nám umožňují odebírat vzorky zemin a hornin v pravidelné síti ve zvolených hloubkových intervalech. Firma vlastní sanační zařízení, která umožňují odstranit nejčastěji se vyskytující polutanty z podzemní vody. Na dekontaminační ploše aplikujeme biodegradační technologie. VLASTNÍ FIREMNÍ LABORATOŘ je schopna analyzovat většinu běžně se vyskytujících polutantů v zeminách i vodách a provádět analýzy pitných i odpadních vod.Jsme vybaveni havarijní soupravou, umístěnou na terénním vozidle, což umožňuje rychlý sanační zásah např. při haváriích v dopravě spojených s úniky škodlivých látek, při průmyslových haváriích apod.


MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ

Jako nástroj pro analýzu podmínek na lokalitě a zároveň jako podklad pro rozhodování využíváme matematické modelování proudění podzemní vody v horninovém prostředí, včetně transportu rozpuštěných látek, procesů přirozené či stimulované atenuace a biodegradace polutantů. K tomuto účelu používají naši pracovníci s dlouholetou erudicí v oboru nejmodernější softwarové vybavení s úzkou vazbou na výstupy do SYSTÉMŮ GIS. Matematické modely mohou sloužit jako podklady v široké škále navazujících procesů, jako jsou analýzy rizika, stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, projektování monitorovacích systémů skládek, úložišť škodlivých látek a průmyslových areálů, v procesu E.I.A. atd. V neposlední řadě vedou kvalitně zpracované modely k podstatnému zvýšení efektivity navazujících prací a ke snížení celkových finančních nákladů investora. Stanovujeme: prognózu transportu kontaminace, hodnocení vodních zdrojů, vyhodnocování rizik spojených se znečištěním, hodnocení alternativ sanačního zásahu, projektování sanačních a monitorovacích systémů, ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) a modelování při zpracování oznámení či dokumentací E.I.A. a IPPC.


NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zajišťujeme vyhledávací průzkum a STUDIE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, umístění nových skládek průmyslových a komunálních odpadů. Pro vybranou lokalitu provádíme komplexní hydrogeologický, hydrologický a inženýrskogeologický průzkum. Pro staré a nevyhovující skládky projektujeme a realizujeme sanační a rekultivační práce a monitoring.


MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zajišťujeme standardní i IoT realtime monitoring životního prostředí. IoT MONITORING Naše vlastní IoT brána a k ní vázaná zařízení umožnují sledovat stav životního prostředí v reálném čase, webová platforma s přístupy pro jednotlivé zákazníky dále umožňuje náhled a správu dat i se systémem statistického zpracování a včasného varování. Dále je vyvíjena připojná platforma s umělou inteligencí,zpracovávající i satelitní/remote sensing data a vytvářející prediktivní modely pro potřeby zákazníků k udržení co nejlepšího stavu životního prostředí.


PRODEJ VAV VÝSTUPŮ - CerACTIVE

Zajišťujeme výrobu a distribuci granulátu ve spolupráci s VŠCHT v Praze a následné DEKONTAMINACE OD PESTICIDNÍCH LÁTEK. Použití nanočástic oxidu Ceru je zcela inovativním způsobem jak destabilizovat aromatická jádra sloučenin, s nimiž si přirodní procesy nejsou mnohdy schopny poradit a pak představují dlouhodobou zátěž pro životní prostředí. V rámci prvního stupně vývoje, podpořeného Technologickou agenturou České republiky, v program ZÉTA, byl vyvinut tento granulát pro jehož objednání se obraťte přímo na Mobil: +420 723 085 272, Email: zak.m@opv.cz Email