Mezinárodní projekty společnosti OPV

Evropa, Afrika, Blízký východ

OPV na Blízkém východě

Abu Dhabi & Dubai

Od roku 2018 se společnost OPV zabývá několika zajímavými programy na Blízkém východě, jedním z ních je bezesporu vstup společnosti na trh Spojených arabských emirátů, konkrétně s pobočkou v Abu Dhabi, kde jedním z našich nejzajímavějších zákazníků na tomto trhu je společnost ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) pro jejíž těžební lokality společnost OPV zhodnocuje stav a kvalitu zásob podzemních vod. OPV dále rozšiřuje svou působnost do Ománu a Království Saudské arábie, centrálním místem však zůstavá Abu Dhabi.

Zajímavou zakázkou ve Spojených arabaských emirátech bylo hodnocení kvantity a kvality zásob podzemních vod pro těžební oblast Bu Hasa, v této vysoce aridní oblasti stále napadne nezanedbatelné množství srážek a oblast disponuje velmi příznivým koeficientem infiltrace do podzemních vod, samotná oblast leží blízko hydrogeologicky a environmentálně významné oblasti "Liwa". OPV tým zajistil veškeré vzorkovací práce s využitím stávajících vrtů a studen a nainstaloval systém pro kontinuální záznam výšky hladiny podzemních vod, v návaznosti na tyto práce byly provedeny čerpací zkoušky a vyhodnocení environmentální rizikové analýzy pro použití těchto vod na závlahu. Další působností OPV na Blízkém východě jsou připravované environmentální studie v Ománu, provoz menších odsolovacích zařízení v Oázových systémech napříč Emiráty a v neposlední řadě další průzkumy a studie pro ADNOC.

OPV na Africkém kontinentu

Copperbelt& Zambie

OPV spolupracovalo v roce 2009 na realizaci projektu rozvojové spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a sdružením „Zambie“zastoupené Českou geologickou službou. Byl vypracován projekt „Posouzení dopadů těžby a zpracování nerostných surovin na životní prostředí a lidské zdraví ve vybraných oblastech Centrální a Copperbeltské provincie Zambie “.

Práce v terénu byly zaměřeny na regiony Ndola a Bwana Mkubwa, které jsou kontaminovány kvůli zpracování měděné rudy a výrobě vápna a cementu. Výstupem tohoto projektu je geochemické zhodnocení zátěže na životní prostředí a report jež může Zambijská vláda a Zambijské doly ZCCM (Zambia Consolidated Copper Mines) použít pro systematickou kontrolu a ochranu životního prostředí v okolí těžby. Výstupy projektu mohou využívat krajská oddělení územního plánování pro jejich plánovací činnosti v kontaminovaných oblastech, v územním plánování, dále pro smysluplnou industrializaci venkovských oblastí a při rozhodování v oblasti zemědělské výroby v oblastech Ndola a Bwana Mkubwa. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou ale především lidé žijící v průmyslových nebo bývalých průmyslových okresech a jejichž kvalita života je snížena, z důvodu vysokého znečištění podzemních I povrchových toků samotnou težbou.

OPV v Evropě

Evropský projekt & CORONA

Rychlost přirozeného útlumu většiny kontaminačních mraků je řízena procesy, které se vyskytují v relativně reaktivní zóně, kterou nazýváme korónou (CORONA), analogicky k aktivní vnější zóně na slunci. Koroně bylo do roku 2005 stále málo porozuměno, a presto je kritická pro kvantifikaci přirozeného útlumu, k dispozici bylo jen málo pozorování ohledně rychlosti míchání a okrajových degradačních procesů.

Z těchto důvodů byl řešen Evropský projekt na toto téma, jehož jsme se účastnili formou hydrogeologických konzultací a modelování geochemizmu korony z reálných dat na základě zhodnocení šíření ropného znečištění na lokalitě ČEPRO Hněvice, kde OPV dlouhodobě toto znečištění sanuje. Hlavním rysem projektu bylo vytvoření „Skupiny pro výměnu znalostí“, do které se zapojil jak výzkumné organizace, tak i průmysl a legislativní orgány z mnoha zemí Evropy. Mohli tak získávat aktuální data o projektu. V týmu pro řešení projektu bylo kromě OPV zapojeno mnoho Evropských institucí a jejich významných řešitelů, namátkou je možno zmínit: University of Sheffield, UK, University of Tübingen, German, Technical University of Denmark, Denmark, University of Ferrara, Italy, TNO, Netherlands, Charles University of Prague, Czech Republic, Queen's University, Belfast, UK, TU Delft, Netherlands, EPFL- Lausanne, Switzerland

OPV v Evropě

Mise NATO & Kosovo

Průzkum znečištění na základně GAZALA LINE v KOSOVU. OPV zajistilo v roce 2007 průzkum horninového prostředí a podzemních vod na vojenské základně GAZALA a to v rámci mírové operace NATO mise KFOR.

Cílem průzkumu bylo ověřit, zda při užívání areálu nedošlo ke znečištění horninového prostředí a podzemních vod škodlivými látkami. Zjištěné znečištění kvantifikovat na základě zmapování plošného a hloubkového dosahu znečištění. Podrobný průzkum byl proveden na základě archivních podkladů o umístění zařízení, techniky a skladovacích prostor, kde mohlo dojít k úniku škodlivých látek. Ve zbylých částech základny byla provedena ověřovací sondáž ve zhruba pravidelné vzorkovací síti (cca 200 bodů) mimo stávající stavební objekty. Stěžejní metodou průzkumu nesaturované zóny byla mělká mapovací sondáž s terénním plynometrickým měřením koncentrace těkavých organických látek (TOL) v půdním vzduchu. V místech, kde bylo vizuálně nebo plynometricky ověřeno znečištění nesaturované zóny, byla sondáž zahuštěna, aby bylo možné kvantifikovat objem kontaminovaných zemin.